Integritetspolicy

Ultimate Rectifier B.V. (”Ultimate Rectifier”) respekterar integriteten för alla vars personuppgifter behandlas av Ultimate Rectifier, inklusive besökarnas integritet på webbplatsen www.ultimaterectifier.com (”webbplatsen”). Ultimate Rectifier anser att det är mycket viktigt att hantera personuppgifter på ett noggrant sätt. Ultimate Rectifier kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Ultimate Rectifier behandlar personuppgifter på grundval av följande fyra rättsliga grunder:

 • För att fullgöra ett avtal mellan dig och Ultimate Rectifier eller din begäran om att ingå ett sådant avtal.

Denna grund finns om du har ingått ett avtal med Ultimate Rectifier, via webbplatsen eller på annat sätt, om leverans av en eller flera spänningsregulatorer, lösa kontakter för motorcyklar och/eller andra artiklar, eller om du har kontaktat Ultimate Rectifier i detta syfte.

Inom ramen för denna rättsliga grund för behandling av dina personuppgifter ska Ultimate Rectifier endast behandla dina personuppgifter om och i den utsträckning som krävs för att fullgöra det avtal som ingåtts med dig. I detta avseende kan dina personuppgifter också delas med tredje part i den utsträckning som krävs för att avtalet ska kunna fullgöras, t.ex. ett transportföretag som utses av Ultimate Rectifier för leverans av produkter till dig och en leverantör av onlinebetalningar i händelse av betalning via webbplatsen.

 • Ett legitimt intresse för Ultimate Rectifier.

Denna grund finns i fallet med:

 1. Ultimate Rectifier tillhandahåller automatiskt dina personuppgifter till den värdpart som Ultimate Rectifier anlitar för att möjliggöra driften och funktionen av webbplatsen. Detta är nödvändigt för att lagra de personuppgifter som tas emot via webbplatsen och för att Ultimate Rectifier’s webbplats och e-postfunktioner ska fungera korrekt;
 2. Ultimate Rectifier tillhandahåller dina personuppgifter till ett administrativt organ i syfte att tillhandahålla Ultimate Rectifier:s register och räkenskaper;
 3. Användning av programvara för att bearbeta och lagra Ultimate Rectifier’s register och räkenskaper;
 4. Användning av granskningsprogram för att avslöja din eventuella granskning via webbplatsen;
 5. Användning av programvara för molnlagring för att lagra bland annat personuppgifter.

Operatörerna av den programvara/programvara som avses ovan ska lagra relevanta personuppgifter för att tillhandahålla funktionerna i programvaran till Ultimate Rectifier.

I samband med ”legitima intressen” behandlar Ultimate Rectifier dina personuppgifter endast om och i den utsträckning som krävs för att tillgodose de relevanta legitima intressena.

 • Ditt samtycke.

Denna grund föreligger när:

 1. du kontaktar Ultimate Rectifier via telefon, e-post eller på annat sätt, eller när du lägger upp en recension på webbplatsen eller skapar eller loggar in på ett konto på den. Ditt samtycke är trots allt underförstått när du kontaktar oss, skriver en recension eller skapar eller loggar in på ett konto på webbplatsen;
 2. Ultimate Rectifier har för avsikt att använda eller lämna ut dina personuppgifter till tredje part för ytterligare ändamål. I detta sammanhang gäller ditt samtycke alltid en specifik behandling och ett specifikt syfte. Om Ultimate Rectifier har flera syften med att behandla personuppgifter kommer Ultimate Rectifier att informera dig och begära samtycke för varje syfte separat.

I detta sammanhang kommer Ultimate Rectifier att behandla dina personuppgifter endast om och i den utsträckning som krävs för att behandla din begäran eller utföra det som du har gett ditt samtycke till.

 • En rättslig förpliktelse.

Denna grund föreligger när Ultimate Rectifier måste uppfylla en rättslig förpliktelse, t.ex. när det gäller att bevara fakturor i sju år enligt lagens krav.

Tillgång till personuppgifter

Endast vederbörligen auktoriserade anställda hos Ultimate Rectifier har tillgång till dina personuppgifter och endast i den utsträckning som krävs för att utföra sina tilldelade uppgifter. Detta gäller även för tredje parter som avses ovan med vilka Ultimate Rectifier delar personuppgifter. Ultimate Rectifier kommer inte att sälja dina personuppgifter under några omständigheter. De personer som Ultimate Rectifier ansvarar för, liksom tredje parter som anlitas av Ultimate Rectifier, är skyldiga att respektera sekretessen för dina personuppgifter. I den mån Ultimate Rectifier lägger ut behandlingen av personuppgifter på en tredje part kommer Ultimate Rectifier att vidta nödvändiga åtgärder för att se till att dina personuppgifter skyddas på lämpligt sätt. Sådana åtgärder inkluderar, om och i den utsträckning som krävs enligt lag, att upprätthålla ett bearbetningsavtal med sådana mottagare för att säkerställa att de vidtar samma eller liknande tekniska och organisatoriska åtgärder som Ultimate Rectifier, så att dina personuppgifter skyddas på ett adekvat sätt.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära att Ultimate Rectifier får tillgång till, raderar och rättar dina personuppgifter samt begränsar behandlingen av dig. Du har också rätt att invända mot behandlingen och rätt till dataportabilitet. Detta innebär att du kan begära att Ultimate Rectifier skickar dina personuppgifter som Ultimate Rectifier behandlar i en datafil till dig eller en organisation som du har namngett.

För att säkerställa att begäran är gjord av dig ber Ultimate Rectifier dig att skicka en kopia av ditt identitetsbevis tillsammans med begäran. I denna kopia svartmarkerar du MRZ (maskinläsbar zon, sifferremsan på dokumentet), dokumentets nummer och Citizen Service Number (BSN). Detta för att skydda din integritet. Ultimate Rectifier kommer att svara på din begäran så snart som möjligt, men i alla fall inom fyra veckor.

I den mån behandlingen av personuppgifter grundar sig på samtycke från dig har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som grundar sig på samtycket innan det återkallas.

Du har rätt att lämna in ett klagomål till personuppgiftsmyndigheten eller, om du är bosatt i ett annat land än Nederländerna, till tillsynsmyndigheten där.

Lagring av personuppgifter

Personuppgifter kommer endast att sparas av Ultimate Rectifier så länge som det är nödvändigt med tanke på de syften för vilka de inhämtades. Ultimate Rectifier tillämpar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust och mot all form av olaglig behandling. Med hänsyn till den senaste tekniken och kostnaderna för genomförandet ska dessa åtgärder garantera en lämplig säkerhetsnivå med hänsyn till de risker som behandlingen innebär och arten av de personuppgifter som ska skyddas. Åtgärderna syftar också till att förhindra onödig behandling av personuppgifter.

Kontakta

Om du har frågor om denna sekretesspolicy eller om du har frågor eller klagomål om Ultimate Rectifier’s behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta Ultimate Rectifier. Ultimate Rectifier hjälper dig gärna om du har några frågor eller klagomål om Ultimate Rectifier’s behandling av dina personuppgifter eller om du vill ändra eller radera dina personuppgifter.

Ultimate Rectifier B.V.

Avenue des Grandes Doelen 45

5491 EE Sint-Oedenrode

E-postadress: info@ultimaterectifier.com

Om dessa allmänna villkor finns på flera språk ska den nederländska versionen alltid vara avgörande för tolkningen av klausulerna i dessa allmänna villkor.