Privacyverklaring

Ultimate Rectifier B.V. (hierna: “Ultimate Rectifier”) respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Ultimate Rectifier worden verwerkt, waaronder mede begrepen die van bezoekers van de website www.ultimaterectifier.com (hierna: “de website”). Ultimate Rectifier acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ultimate Rectifier zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ultimate Rectifier verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende vier wettelijke grondslagen:

 • Ter uitvoering van een overeenkomst tussen u en Ultimate Rectifier of uw verzoek tot het sluiten van een dergelijke overeenkomst.

Van deze grondslag is sprake wanneer u, al dan niet via de website, een overeenkomst met Ultimate Rectifier heeft gesloten betreffende de levering van een of meer spanningsregelaars, losse connectoren voor motorfietsen en/of andere zaken, dan wel daarvoor contact met Ultimate Rectifier hebt gelegd.

In het kader van deze wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens, verwerkt Ultimate Rectifier uw persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dat noodzakelijk is ter uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. In dit verband kunnen uw persoonsgegevens ook met derden worden gedeeld voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals een door Ultimate Rectifier aan te wijzen transportbedrijf voor het bij u bezorgen van producten en een online betaalprovider in geval van betalen via de website.

 • Een gerechtvaardigd belang van Ultimate Rectifier.

Van deze grondslag is sprake bij:

 1. het door Ultimate Rectifier automatisch verstrekken van uw persoonsgegevens aan de door Ultimate Rectifier ingeschakelde hostingpartij die de exploitatie en het functioneren van de website mogelijk maakt. Dit is nodig om de middels de website ontvangen persoonsgegevens op te slaan en om de website en e-mailvoorzieningen van Ultimate Rectifier deugdelijk te kunnen laten werken;
 2. het door Ultimate Rectifier verstrekken van uw persoonsgegevens aan een administratiekantoor om de administratie en boekhouding van Ultimate Rectifier te kunnen verzorgen;
 3. het gebruik van programmatuur voor het verwerken en opslaan van de administratie en boekhouding van Ultimate Rectifier;
 4. het gebruik van reviewsoftware om uw eventuele review via de website te kunnen openbaren;
 5. het gebruik van cloudopslagprogrammatuur voor het opslaan van onder meer persoonsgegevens.

De exploitanten van de hierboven bedoelde programmatuur/software slaan relevante persoonsgegevens op om de functionaliteiten van de programmatuur aan Ultimate Rectifier te kunnen aanbieden.

In het kader van ‘gerechtvaardigde belangen’ verwerkt Ultimate Rectifier uw persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dat noodzakelijk is om de betreffende gerechtvaardigde belangen te dienen.

 • Uw toestemming.

Van deze grondslag is sprake wanneer:

 1. u telefonisch, per e-mail of op welke andere wijze dan ook contact opneemt met Ultimate Rectifier, of wanneer u op de website een review plaatst of een account aanmaakt of daarop inlogt. Uw toestemming ligt immers impliciet besloten in het feit dat u contact opneemt, een review schrijft of een account op de website aanmaakt of daarop inlogt;
 2. Ultimate Rectifier uw persoonsgegevens voor nog andere doeleinden wil gebruiken of aan derden wil verstrekken. In dit kader geldt dat uw toestemming steeds geldt voor een specifieke verwerking en een specifiek doel. Indien Ultimate Rectifier meerdere doeleinden heeft om persoonsgegevens te verwerken, dan zal Ultimate Rectifier u hierover informeren en voor elk doel afzonderlijk toestemming vragen.

In dit kader verwerkt Ultimate Rectifier uw persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dat nodig is om uw verzoek in behandeling te nemen of uitvoering te geven aan hetgeen waarvoor u toestemming hebt gegeven.

 • Een wettelijke verplichting.

Van deze grondslag is sprake wanneer Ultimate Rectifier moet voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals wat betreft het bewaren van facturen gedurende zeven jaren zoals door de wet voorgeschreven.

Toegang tot persoonsgegevens

Uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van Ultimate Rectifier hebben toegang tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derde-partijen zoals hierboven bedoeld en met wie Ultimate Rectifier persoonsgegevens deelt. Ultimate Rectifier zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van Ultimate Rectifier vallen, evenals door Ultimate Rectifier ingeschakelde derden, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Voor zover Ultimate Rectifier de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal Ultimate Rectifier de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Ultimate Rectifier, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Uw rechten

U heeft het recht om Ultimate Rectifier te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Ook heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Ultimate Rectifier een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die Ultimate Rectifier verwerkt, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vraagt Ultimate Rectifier u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op het document), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ultimate Rectifier zal zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, reageren op uw verzoek.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Ultimate Rectifier slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Ultimate Rectifier legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over deze privacyverklaring of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Ultimate Rectifier, kunt u contact opnemen met Ultimate Rectifier. Ultimate Rectifier helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Ultimate Rectifier of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Ultimate Rectifier B.V.

Grote Doelenlaan 45

5491 EE Sint-Oedenrode

E-mailadres: info@ultimaterectifier.com

Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is voor de uitleg van de in deze algemene voorwaarden opgenomen bedingen te allen tijde de Nederlandse versie bepalend.