ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

1. 1. Ultimate Rectifier: Ultimate Rectifier B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Grote Doelenlaan 45, 5491EE te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 84044608.

2. 2. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Ultimate Rectifier een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

3. 3. Consument: een Klant, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

4. 4. Partijen: Ultimate Rectifier en de Klant gezamenlijk.

5. 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Ultimate Rectifier zich jegens de Klant verbindt tot de verkoop en levering van Producten.

6. 6. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen Ultimate Rectifier en een Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Ultimate Rectifier en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals een Overeenkomst met een Consument die rechtstreeks middels de Webwinkel wordt gesloten. Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst op Afstand indien daarbij door Ultimate Rectifier geen georganiseerd systeem voor communicatie op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de Consument de contactgegevens van Ultimate Rectifier op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch of per e-mail een bestelling plaatst.

7. 7. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door Ultimate Rectifier aan de Klant te leveren zaken, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, Ultimate Rectifier-spanningsregelaars en losse connectoren voor motorfietsen.

8. Webwinkel: https://ultimaterectifier.com.

9. 9. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ultimate Rectifier en iedere Overeenkomst.

2. 2. De eventuele algemene voorwaarden van de Klant, onder welke benaming dan ook aangeduid, zijn niet op de Overeenkomst van toepassing.

3. 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

4. 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

1. 1. Elk aanbod van Ultimate Rectifier is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Ultimate Rectifier kan zijn aanbod tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Klant, nog herroepen.

2. 2. De Klant kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Ultimate Rectifier dat een kennelijke fout of vergissing bevat.

3. 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Een bestelling gedaan middels de Webwinkel zal, onverminderd het bepaalde in lid 1, per e-mail aan de Klant worden bevestigd.

4. 4. Indien de Klant de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Klant is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

1. 1. De Consument kan een Overeenkomst op Afstand tot 14 dagen na ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.

2. 2. De Consument kan de Overeenkomst op Afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Ultimate Rectifier aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Ultimate Rectifier. Zo spoedig mogelijk nadat Ultimate Rectifier in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst op Afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Ultimate Rectifier de ontbinding van de Overeenkomst op Afstand per e-mail bevestigen.

3. 3. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de Consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren Producten en de verpakking daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.

4. 4. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de betreffende Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Ultimate Rectifier retourneren.

5. 5. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 3. Ultimate Rectifier is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds ontvangen betaling.

6. 6. Teruglevering van de Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument de Overeenkomst op Afstand conform het bepaalde in lid 2 heeft ontbonden.

7. 7. Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Consument.

8. 8. Ultimate Rectifier zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling met betrekking tot het gedeelte van de bestelling dat wordt geretourneerd, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst op Afstand aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door Ultimate Rectifier zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Terugbetaling geschiedt aan de hand van dezelfde betaalmethode als waarmee betaling door de Consument heeft plaatsgevonden.

9. 9. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele verzendkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Ultimate Rectifier niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de Consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Ultimate Rectifier aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 5. | LEVERTIJDEN

1. 1. Alle eventuele leveringstermijnen waartoe Ultimate Rectifier zich jegens de Klant heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen.

2. 2. Het verzuim van Ultimate Rectifier treedt niet eerder in dan nadat de Klant Ultimate Rectifier Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Ultimate Rectifier na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.

3. 3. Verzuim van Ultimate Rectifier biedt de Klant recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 6. | LEVERING

1. 1. Levering van Producten geschiedt door bezorging daarvan op het door de Klant opgegeven afleveradres. Indien geen afleveradres is vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.

2. 2. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Klant op het moment dat de Producten door of namens de Klant in ontvangst zijn genomen.

3. 3. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Klant nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren Producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs en bezorgkosten te voldoen.

4. 4. Indien de Producten niet of niet tijdig aan de Klant kunnen worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Klant is toe te rekenen, is Ultimate Rectifier gerechtigd de Producten op kosten van de Klant op te slaan, onverminderd de verplichting van de Klant tot voldoening van de overeengekomen prijs en bezorgkosten.

5. 5. In het geval dat de Klant afname van de Producten weigert of anderszins nalatig is de Producten in ontvangst te nemen, zal de Klant op eerste verzoek van Ultimate Rectifier mededelen binnen welke termijn de Producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan twee weken na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Ultimate Rectifier is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien de Klant, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de Producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de Klant tot voldoening van de overeengekomen prijs en bezorgkosten, de redelijke kosten voor opslag van de Producten en eventueel andere door de tekortkoming van de Klant ontstane kosten.

ARTIKEL 7. | ONDERZOEK EN KLACHTEN

1. 1. De Klant dient op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar oordeel van de Klant niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient hij daarvan onverwijld mededeling te doen aan Ultimate Rectifier.

2. 2. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering van de Producten redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen 14 dagen nadat de Klant van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, per e-mail, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht betrekking heeft, bij Ultimate Rectifier te zijn ingediend.

3. 3. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, kan een Consument er geen beroep meer op doen dat hetgeen in het kader van een consumentenkoop is geleverd niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Consument ter zake bij Ultimate Rectifier is geklaagd.

4. 4. Indien de Klant niet tijdig en overeenkomstig het bepaalde in de vorige leden klaagt, vloeit er voor Ultimate Rectifier uit een dergelijke klacht van de Klant geen enkele verplichting voort.

5. 5. Ook indien de Klant tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling aan Ultimate Rectifier bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

ARTIKEL 8. | GARANTIE EN CONFORMITEIT

1. 1. Ultimate Rectifier levert uitsluitend garantie op de Producten indien en voor zover dit uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen, met dien verstande dat op geleverde connectoren nimmer garantie van toepassing is en dat vorenstaande niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten jegens Ultimate Rectifier kunnen doen gelden (conformiteit).

2. 2. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt toepasselijke garantie (waaronder tevens begrepen een aanspraak op basis van non-conformiteit) in elk geval indien een gebrek van het geleverde Product het gevolg is van een na de levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Ultimate Rectifier toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, montage in strijd met de meegeleverde montage-instructies, onjuist of onoordeelkundig gebruik en het aanbrengen van veranderingen aan het geleverde, waaronder mede begrepen reparaties die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van Ultimate Rectifier zijn uitgevoerd.

3. 3. De met de Ultimate Rectifier-spanningsregelaar meegeleverde vervangingsconnector dient de op de motor reeds aanwezige connector te vervangen. Het niet gebruiken van de vervangingsconnector kan de deugdelijke werking van de Ultimate Rectifier-spanningsregelaar beïnvloeden, hetgeen in een voorkomend geval niet als tekortkoming van Ultimate Rectifier kan worden aangemerkt.

4. 4. In geval een consumentkoper jegens de Klant die als professionele wederverkoper optreedt, aanspraak maakt op herstel of vervanging van de Producten op grond van non-conformiteit (wettelijke garantie), dan stelt Ultimate Rectifier de Klant schadeloos door het herstel of de vervanging voor zijn rekening te nemen. De Klant zal in een voorkomend geval alle informatie verstrekken en medewerking verlenen die redelijkerwijs nodig is om het herstel of de vervanging zo spoedig mogelijk te realiseren.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

1. 1. Ultimate Rectifier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, begrepen, transportbeperkingen, epidemieën, pandemieën, ziekte, brand, maatregelen van enige overheid, gewelddadige of gewapende acties, storingen in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van Ultimate Rectifier of derden.

2. 2. Indien en voor zover de overmachtssituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden.

3. 3. Indien Ultimate Rectifier bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan, of nog slechts gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog leverbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.

4. 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. 1. Ultimate Rectifier is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Ultimate Rectifier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Klant ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Klant Schriftelijk door Ultimate Rectifier in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Klant zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

2. 2. Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Ultimate Rectifier gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de Klant reeds genoegzame zekerheid voor de door hem aan Ultimate Rectifier verschuldigde en eventueel nog verschuldigd wordende betaling heeft gesteld.

3. 3. De Klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Ultimate Rectifier uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.

4. 4. De Klant is verplicht de schade die Ultimate Rectifier ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.

5. 5. Indien Ultimate Rectifier de Overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen die Ultimate Rectifier op de Klant heeft, terstond opeisbaar.

ARTIKEL 11. | BETALINGSVOORWAARDEN

1. 1. De Klant is de volledige overeengekomen prijs en bezorgkosten bij vooruitbetaling verschuldigd, met dien verstande dat Ultimate Rectifier een Consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de overeengekomen koopprijs. Indien de Consument evenwel reeds voor vooruitbetaling van meer dan de helft van de koopprijs heeft gekozen, blijft hij aan deze keuze gebonden.

2. 2. Ultimate Rectifier is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Klant alle op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens Ultimate Rectifier is nagekomen. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 is Ultimate Rectifier in geval van betalingsverzuim van de Klant dan ook gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de Klant zijn betalingsverzuim heeft gezuiverd.

3. 3. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Ultimate Rectifier aangewezen wijze en op het door Ultimate Rectifier aangezegde moment dan wel binnen de door Ultimate Rectifier vermelde termijn.

4. 4. Ultimate Rectifier is gerechtigd de aan de Klant toekomende factuur uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.

5. 5. Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd, alsook in geval waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

6. 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Klant intreedt, is de Klant over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de Klant een Consument is.

7. 7. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. 1. De Klant draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem voor de uitvoering van de Overeenkomst beschikbaar gestelde informatie, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Ultimate Rectifier kan worden toegerekend.

2. 2. Ultimate Rectifier is niet aansprakelijk voor gebreken van de Producten ontstaan als gevolg van een omstandigheid zoals bedoeld in artikel 8.2.

3. 3. Ultimate Rectifier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst, letselschade en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Ultimate Rectifier is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 5, jegens de Klant slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Klant lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Ultimate Rectifier in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

-de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ultimate Rectifier aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Ultimate Rectifier toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

4. 4. Mocht Ultimate Rectifier aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Ultimate Rectifier te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Klant dient Ultimate Rectifier hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Ultimate Rectifier ter zake vervalt.

5. 5. De aansprakelijkheid van Ultimate Rectifier is beperkt tot ten hoogste herstel of vervanging van de Producten uit hoofde van het bepaalde in artikel 8. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Ultimate Rectifier beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Ultimate Rectifier betrekking heeft.

6. 6. Onverminderd de vervaltermijnen als bedoeld in artikel 7 en 8, bedraagt de verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Ultimate Rectifier één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende rechtsvorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.

7. 7. De Klant vrijwaart Ultimate Rectifier van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) ander(en) dan aan Ultimate Rectifier toerekenbaar is.

8. 8. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 13. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. 1. Alle door Ultimate Rectifier geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Klant alle betalingsverplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

2. 2. Het is de Klant verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. 3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Ultimate Rectifier hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

4. 4. De Klant geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Ultimate Rectifier of de door Ultimate Rectifier aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Ultimate Rectifier is bij verzuim van de Klant gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Klant.

5. 5. Als de Klant, nadat de Producten door Ultimate Rectifier aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Klant zijn verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 14. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

1. 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 7, binnen bekwame tijd nadat de Klant de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail te worden ingediend bij Ultimate Rectifier.

2. 2. Bij Ultimate Rectifier ingediende klachten worden binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van zeven dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3. Indien de klacht, in het kader van een Overeenkomst op Afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN

1. 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

3. 3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Oost-Brabant aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.

4. 4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.