ARTIKEL 1.
| DEFINITIONER

I disse generelle vilkår og betingelser defineres nedenstående udtryk, der begynder med et stort begyndelsesbogstav, som følger.

1. Den Ultimate Rectifier: Ultimate Rectifier B.V., brugeren af disse generelle vilkår og betingelser, med hjemsted på Grote Doelenlaan 45, 5491EE i Sint-Oedenrode, og registreret i handelsregistret under handelskammernummer 84044608.

2. Kunde: enhver fysisk eller juridisk person, som Ultimate Rectifier har indgået eller har til hensigt at indgå en aftale med.

3. Forbruger: en kunde, en fysisk person, der ikke handler som led i udøvelsen af et erhverv eller en virksomhed.

4. Parter: Parter: Den Ultimate Rectifier og kunden i fællesskab.

5. Aftale: enhver aftale mellem parterne, i henhold til hvilken Ultimate Rectifier forpligter sig over for kunden til at sælge og levere produkter.

6. Aftale om fjernsalg: en aftale indgået mellem Ultimate Rectifier og en forbruger under et organiseret fjernsalgssystem uden samtidig personlig tilstedeværelse af Ultimate Rectifier og forbrugeren, og hvor der frem til og med indgåelsen af aftalen udelukkende gøres brug af en eller flere fjernkommunikationsmidler, såsom en aftale med en forbruger indgået direkte via webbutikken. En aftale udgør ikke en fjernsalgsaftale, hvis Ultimate Rectifier ikke anvender et organiseret fjernkommunikationssystem til dette formål, f.eks. i tilfælde af at forbrugeren finder Ultimate Rectifier’s kontaktoplysninger online eller i en telefonbog og afgiver en bestilling pr. telefon eller e-mail.

7. Produkter: de varer, der skal leveres af Ultimate Rectifier til kunden i henhold til aftalen, hvilket kan omfatte, men er ikke begrænset til, Ultimate Rectifier-spændingsregulatorer og separate stik til motorcykler.

8. Webbutik:

https:
//ultimaterectifier.com

.

9. Skriftlig/skriftlig: skriftlig kommunikation, kommunikation pr. e-mail eller, under hensyntagen til den aktuelle tekniske udvikling og almindelig anerkendt praksis, enhver anden lignende kommunikationsform.

ARTIKEL 2. | GENERELLE BESTEMMELSER

1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle tilbud fra Ultimate Rectifier og for alle aftaler.

2. Kundens eventuelle generelle vilkår og betingelser, uanset navn, finder ikke anvendelse på aftalen.

3. Bestemmelserne i disse generelle vilkår og betingelser kan kun fraviges udtrykkeligt og skriftligt.
Hvis og i det omfang bestemmelserne i disse generelle vilkår og betingelser udtrykkeligt og skriftligt er aftalt mellem parterne, gælder bestemmelserne i disse generelle vilkår og betingelser.

4. Hvis en eller flere af bestemmelserne i disse generelle betingelser eller aftalen som sådan er ugyldige eller ugyldige, påvirker det ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser.
I så fald er parterne forpligtet til at rådføre sig med hinanden for at finde en erstatningsbestemmelse for den berørte bestemmelse, som så vidt muligt skal være i overensstemmelse med den oprindelige bestemmelses formål og hensigt.

ARTIKEL 3.
| TILBUD OG INDGÅELSE AF AFTALER

1. Ethvert tilbud fra Ultimate Rectifier er uforpligtende, selv om der er angivet en frist for accept.
Ultimate Rectifier kan tilbagekalde sit tilbud indtil umiddelbart efter accept, eller i det mindste så hurtigt som muligt efter kundens accept.

2. Kunden kan ikke udlede nogen rettigheder af et tilbud fra Ultimate Rectifier, der indeholder en åbenlys fejl eller fejltagelse.

3. Hver aftale indgås ved tilbud og accept, jf. dog bestemmelserne i stk. 1.
En ordre, der er afgivet via webshoppen, vil, uden at dette berører bestemmelserne i stk. 1, blive bekræftet til kunden pr. e-mail.

4. Hvis kunden indgår aftalen i en anden fysisk eller juridisk persons navn, skal kunden erklære, at han/hun er bemyndiget til at gøre dette ved at indgå aftalen.
Ud over denne (juridiske) person er kunden solidarisk ansvarlig med denne for opfyldelsen af forpligtelserne i henhold til aftalen.

ARTIKEL 4.
| FORTRYDELSESRET FOR FJERNSALGSAFTALER

1. Forbrugeren kan annullere en fjernsalgsaftale op til 14 dage efter modtagelsen af produkterne uden at angive nogen begrundelse, hverken helt eller delvist.

2. Forbrugeren kan annullere fjernsalgsaftalen ved at sende en anmodning herom til Ultimate Rectifier via e-mail eller ved at bruge den fortrydelsesformular, som Ultimate Rectifier tilbyder.
Så hurtigt som muligt efter at Ultimate Rectifier er blevet informeret om forbrugerens hensigt om at ophæve fjernsalgsaftalen, og hvis betingelserne i denne artikel er opfyldt, skal Ultimate Rectifier bekræfte ophævelsen af fjernsalgsaftalen pr. e-mail.

3. I den periode, der er nævnt i stk. 1, skal forbrugeren behandle de produkter, der skal returneres, og deres emballage med omhu.
Forbrugeren må kun håndtere og inspicere de produkter, der skal returneres, i det omfang det er nødvendigt for at vurdere produkternes art og egenskaber.
Forbrugeren må i princippet kun håndtere og inspicere produkterne, som han ville have lov til at gøre i en fysisk butik.

4. Hvis forbrugeren gør brug af fortrydelsesretten, skal han returnere de relevante produkter ubeskadiget, med alt leveret tilbehør og i den originale stand og emballage til Ultimate Rectifier.

5. Forbrugeren er ansvarlig for enhver værdiforringelse af produkterne som følge af enhver håndtering af produkterne ud over den håndtering, der er tilladt i henhold til stk. 3. Ultimate Rectifier har ret til at opkræve denne afskrivning hos forbrugeren, uanset om den modregnes i en allerede modtaget betaling fra forbrugeren eller ej.

6. Produkterne skal returneres senest 14 dage efter, at forbrugeren har ophævet aftalen om fjernsalg i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 2.

7. Hvis forbrugeren gør brug af fortrydelsesretten, skal omkostningerne ved returnering af produkterne afholdes af forbrugeren.

8. Ultimate Rectifier skal tilbagebetale enhver betaling, der allerede er modtaget fra forbrugeren med hensyn til den del af ordren, der returneres, med fradrag af enhver værdiforringelse, så hurtigt som muligt og senest inden for 14 dage efter fjernsalgsaftalens ophør, forudsat at Ultimate Rectifier har modtaget produkterne tilbage, eller at forbrugeren har påvist, at produkterne faktisk er blevet returneret.
Tilbagebetalingen skal ske ved hjælp af samme betalingsmetode som den metode, som forbrugeren har anvendt til at foretage betalingen.

9. Hvis fortrydelsesretten kun gælder for en del af ordren, kan eventuelle forsendelsesomkostninger, som forbrugeren har betalt i første omgang, ikke refunderes.
Endvidere er Ultimate Rectifier ikke forpligtet til at refundere de ekstra omkostninger, hvis forbrugeren ved bestillingen udtrykkeligt har valgt en anden leveringsmetode end den billigste standardleveringsmetode, som Ultimate Rectifier tilbyder.

ARTIKEL 5.
| LEVERINGSPERIODER

1. Alle leveringsfrister, som Ultimate Rectifier har forpligtet sig til over for kunden, er vejledende frister og ikke deadlines.

2. Ultimate Rectifier er ikke i misligholdelse, før kunden skriftligt har givet Ultimate Rectifier en skriftlig meddelelse om misligholdelse, hvori der er angivet en rimelig frist for opfyldelse, og efter udløbet af denne sidste frist er Ultimate Rectifier stadig i misligholdelse med opfyldelsen.

3. Enhver misligholdelse fra Ultimate Rectifier giver kunden ret til at ophæve den del af aftalen, som misligholdelsen vedrører, men giver aldrig ret til yderligere erstatning.

ARTIKEL 6.
| LEVERING

1. Produkterne leveres ved levering til den leveringsadresse, som kunden har oplyst.
Hvis der ikke er angivet nogen leveringsadresse, betragtes faktureringsadressen som leveringsadresse.

2. Risikoen for tab og beskadigelse af produkterne overgår til kunden på det tidspunkt, hvor produkterne modtages af kunden eller på kundens vegne.

3. Hvis den aftalte leveringsfrist overskrides, har kunden aldrig ret til at nægte at modtage de produkter, der skal leveres, og/eller til at betale den aftalte pris og leveringsomkostninger.

4. Hvis produkterne ikke kan leveres til kunden eller ikke kan leveres til tiden på grund af en omstændighed, der kan tilskrives kunden, har Ultimate Rectifier ret til at opbevare produkterne for kundens regning, uden at dette berører kundens forpligtelse til at betale den aftalte pris og leveringsomkostninger.

5. I tilfælde af at kunden nægter at modtage produkterne eller på anden måde er forsømmelig med hensyn til at modtage produkterne, skal kunden på Ultimate Rectifier’s første anmodning give meddelelse om den frist, inden for hvilken produkterne stadig skal tages i modtagelse. Denne frist må aldrig overstige to uger fra den dag, hvor den i foregående punktum omhandlede anmodning blev fremsat. Ultimate Rectifier har ret til at ophæve aftalen, hvis kunden efter udløbet af den i foregående sætning nævnte periode stadig ikke har modtaget produkterne, uden at dette berører kundens forpligtelse til at betale den aftalte pris og leveringsomkostninger, rimelige omkostninger til opbevaring af produkterne og eventuelle andre omkostninger, der er opstået som følge af kundens manglende levering.

ARTIKEL 7.
| UNDERSØGELSE AF PRODUKTER OG KLAGER

1. Kunden skal på leveringstidspunktet, dvs. straks ved leveringen, undersøge, om produkternes type og mængde er i overensstemmelse med aftalen.
Hvis kunden mener, at produkternes type og/eller mængde ikke er i overensstemmelse med aftalen, skal han straks underrette Ultimate Rectifier herom.

2. Reklamationer vedrørende fejl, der ikke med rimelighed var synlige eller på anden måde ikke kunne identificeres på leveringstidspunktet for produkterne, skal indsendes til Ultimate Rectifier via e-mail med angivelse af de nøjagtige årsager til klagen inden for 14 dage efter, at kunden er blevet opmærksom på manglens eksistens, dvs. med rimelighed kunne have fået kendskab til den.

3. Uanset bestemmelserne i de foregående stykker i denne artikel kan en forbruger ikke længere påberåbe sig, at de produkter, der er leveret i forbindelse med et forbrugerkøb, ikke er i overensstemmelse med aftalen, hvis der ikke er indgivet en klage til Ultimate Rectifier herom inden for to måneder efter, at forbrugeren har opdaget manglen.

4. Hvis kunden ikke indgiver en klage i tide og i overensstemmelse med bestemmelserne i de foregående afsnit, opstår der ingen forpligtelser for Ultimate Rectifier i forbindelse med en sådan klage fra kunden.

5. Selv hvis kunden indgiver en klage rettidigt, vil hans forpligtelse til at betale Ultimate Rectifier rettidigt fortsat bestå, undtagen i det omfang dette er obligatorisk forhindret ved lov til fordel for forbrugeren.

ARTIKEL 8.
| GARANTI OG OVERENSSTEMMELSE

1. Ultimate Rectifier yder kun garanti på produkterne, hvis og i det omfang det udtrykkeligt er aftalt skriftligt, idet det er underforstået, at ingen garanti nogensinde vil gælde for leverede stik, og at ovenstående ikke påvirker de obligatoriske lovbestemte rettigheder og krav, som forbrugere kan gøre gældende over for Ultimate Rectifier (overensstemmelse).

2. Med forbehold af eventuelle garantibetingelser, der er udtrykkeligt og skriftligt fastsat, bortfalder enhver gældende garanti (herunder et krav baseret på manglende overensstemmelse) under alle omstændigheder, hvis en defekt i det leverede produkt skyldes en ekstern årsag uden for Ultimate Rectifier’s kontrol eller andre omstændigheder, der ikke kan tilskrives Ultimate Rectifier.
Dette omfatter, men er ikke begrænset til, fejl forårsaget af beskadigelse, naturlig slitage, ukorrekt eller ufaglært håndtering, montering i strid med de medfølgende monteringsvejledninger, ukorrekt eller uhensigtsmæssig brug og ændringer af det leverede Produkt, herunder reparationer, der ikke er udført med Ultimate Rectifier’s forudgående skriftlige samtykke.

3. Det stik, der allerede sidder på motoren, skal udskiftes med det udskiftningsstik, der følger med Ultimate Rectifier-spændingsregulatoren.
Manglende brug af udskiftningsstikket kan påvirke Ultimate Rectifier-spændingsregulatorens korrekte funktion, hvilket under ingen omstændigheder skal betragtes som en fejl ved Ultimate Rectifier.

4. I tilfælde af at en forbrugerkøber kræver reparation eller udskiftning af produkterne på grund af manglende overensstemmelse (lovmæssig garanti) i forhold til kunden, der handler som professionel videresælger, skal Ultimate Rectifier erstatte kunden ved at afholde omkostningerne til reparation eller udskiftning.
I et sådant tilfælde skal kunden give alle oplysninger og samarbejde i det omfang, det er rimeligt nødvendigt for at gennemføre reparationen eller udskiftningen så hurtigt som muligt.

ARTIKEL 9.
| FORCE MAJEURE

1. Ultimate Rectifier er ikke forpligtet til at opfylde nogen forpligtelse i henhold til aftalen, hvis og så længe han er forhindret i at gøre det som følge af en omstændighed, som ikke kan tilskrives ham i henhold til loven, en retsakt eller almindelig anerkendt praksis (force majeure). Ud over de relevante definitioner i loven og i retspraksis omfatter force majeure transportrestriktioner, epidemier, pandemier, sygdomme, brand, regeringsforanstaltninger, voldelige eller væbnede aktioner, nedbrud i kommunikationsforbindelser eller i udstyr eller software hos Ultimate Rectifier eller tredjemand.

2. Hvis og i det omfang force majeure-situationen gør det permanent umuligt at opfylde aftalen eller fortsætter eller vil fortsætte i mere end tre måneder, har parterne ret til at ophæve aftalen uden indgriben fra domstolene med øjeblikkelig virkning.

3. Hvis Ultimate Rectifier allerede delvist har opfyldt sine leveringsforpligtelser ved force majeure-situationens indtræden, eller kun delvist kan opfylde sine leveringsforpligtelser, er han berettiget til at opkræve den del af aftalen, der allerede er leveret eller stadig kan leveres, særskilt, som om der var tale om en separat aftale.

4. Skader, der skyldes force majeure, er aldrig erstatningsberettigede, uden at dette dog berører anvendelsen af det foregående stykke.

ARTIKEL 10.
| SUSPENSION OG OPLØSNING

1. Hvis omstændighederne i sagen med rimelighed berettiger en sådan handling, har Ultimate Rectifier ret til at suspendere opfyldelsen af Aftalen uden indgriben fra domstolene eller til at opløse Aftalen helt eller delvist med øjeblikkelig virkning, hvis og i det omfang kunden ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til Aftalen, eller ikke opfylder dem rettidigt eller fuldt ud, eller hvis Ultimate Rectifier efter indgåelsen af Aftalen får kendskab til omstændigheder, der giver grund til at frygte, at kunden ikke vil opfylde sine forpligtelser.
Hvis det ikke er permanent umuligt for Kunden at opfylde de forpligtelser, som Kunden har misligholdt eller risikerer at misligholde, opstår retten til at ophæve Aftalen først, når Ultimate Rectifier skriftligt har givet Kunden en skriftlig påtale om misligholdelse med angivelse af en rimelig frist, inden for hvilken Kunden (endnu) kan opfylde sine forpligtelser, og denne stadig ikke har opfyldt sine forpligtelser efter udløbet af den nævnte frist.

2. Hvis kunden erklæres konkurs eller har anmodet om (foreløbig) betalingsstandsning, hvis nogle af hans varer er blevet beslaglagt, eller hvis kunden på anden måde ikke er i stand til frit at disponere over sine aktiver, har Ultimate Rectifier ret til at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning og uden indgriben fra domstolene, medmindre kunden allerede har stillet tilstrækkelig sikkerhed for den betaling, som han skylder Ultimate Rectifier, og enhver betaling, der måtte være forfalden.

3. Kunden kan aldrig kræve nogen form for erstatning i forbindelse med den ret til suspension eller opsigelse, som Ultimate Rectifier har udøvet.

4. Kunden er forpligtet til at erstatte Ultimate Rectifier for enhver skade, der måtte opstå som følge af suspension eller opløsning af aftalen.

5. Hvis Ultimate Rectifier opsiger aftalen, forfalder alle krav, som Ultimate Rectifier har på kunden, straks til betaling.

ARTIKEL 11.
| BETALINGSBETINGELSER

1. Kunden skal betale hele den aftalte pris og leveringsomkostninger ved forudbetaling, idet Ultimate Rectifier ikke forpligter en forbruger til at betale mere end 50 % af den aftalte købspris på forhånd.
Hvis Forbrugeren imidlertid allerede har valgt forudbetaling af mere end halvdelen af købsprisen, vil han være bundet af dette valg.

2. Ultimate Rectifier er ikke bundet af den (fortsatte) opfyldelse af Aftalen, før Kunden har opfyldt alle sine betalingsforpligtelser over for Ultimate Rectifier, som allerede er forfaldne.
I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 10 er Ultimate Rectifier derfor berettiget til i tilfælde af kundens misligholdelse af betalingen at suspendere opfyldelsen af aftalen, indtil kunden har opfyldt sine betalingsforpligtelser.

3. Betalinger skal foretages på den måde og på det tidspunkt, der er angivet af Ultimate Rectifier, eller inden for den periode, der er angivet af Ultimate Rectifier.

4. Ultimate Rectifier har kun ret til at sende fakturaen til kunden via e-mail.

5. I tilfælde af at Kunden er erklæret konkurs, har anmodet om (foreløbig) betalingsstandsning, at dens varer er blevet beslaglagt, eller hvis Kunden ikke frit kan disponere over sine aktiver på anden vis, forfalder fordringer mod Kunden straks til betaling.

6. Hvis betalingen ikke sker rettidigt, er kunden i retslig henseende i restance.
Fra den dag, hvor kunden er i restance, skal kunden betale en rente på 2 % pr. måned af det udestående beløb, idet en del af en måned betragtes som en hel måned.
Uanset ovenstående sætning erstattes den kontraktlige rentesats af den lovbestemte rentesats, der gælder på tidspunktet for betalingsmisligholdelsen, hvis kunden er forbruger.

7. Alle rimelige omkostninger, f.eks. sagsomkostninger i og uden for en domstol og omkostninger til tvangsfuldbyrdelse, der påløber for at opnå de beløb, som kunden skylder, skal afholdes af kunden.

ARTIKEL 12.
| ANSVAR OG SKADESLØSHOLDELSE

1. Kunden bærer skaden som følge af unøjagtigheder eller ufuldstændighed i de oplysninger, som kunden har givet i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, enhver anden manglende overholdelse af kundens forpligtelser i henhold til loven eller aftalen samt enhver anden omstændighed, som ikke kan tilskrives den Ultimate Rectifier.

2. Ultimate Rectifier er ikke ansvarlig for eventuelle fejl ved produkterne, der skyldes en af de omstændigheder, der er nævnt i artikel 8.2.

3. Ultimate Rectifier er aldrig ansvarlig for indirekte skader, herunder tab, tab af fortjeneste, skade eller skade som følge af afbrydelse af forretningsaktiviteter.
Med forbehold af de øvrige bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser og især bestemmelserne i stk. 5, er Ultimate Rectifier kun ansvarlig over for kunden for direkte skade, som kunden har lidt som følge af en tilregnelig manglende opfyldelse af Ultimate Rectifier’s forpligtelser i henhold til aftalen.
Ved en tilregnelig forsømmelse forstås en mangel, som en korrekt og omhyggeligt handlende fagmand kan og bør undgå, under hensyntagen til den normalt anvendte årvågenhed og den faglige viden og de faglige midler, der er nødvendige for at opfylde aftalen.
Ved direkte skade forstås udelukkende:

– rimelige udgifter til konstatering af skadens årsag og omfang, for så vidt som konstateringen vedrører en skade, der er erstatningsberettiget i henhold til disse almindelige betingelser;

– alle rimelige omkostninger, der er afholdt for at sikre, at Ultimate Rectifier’s mangelfulde opfyldelse af aftalen er i overensstemmelse med aftalen, for så vidt som sådanne omkostninger kan tilskrives Ultimate Rectifier;

– rimelige omkostninger, der er afholdt for at forebygge eller begrænse skaden, for så vidt som kunden kan påvise, at disse omkostninger har ført til en begrænsning af den direkte skade i henhold til disse generelle betingelser og vilkår.

4. Hvis Ultimate Rectifier skulle være ansvarlig for en skade, har Ultimate Rectifier til enhver tid ret til at afhjælpe skaden.
Kunden skal give Ultimate Rectifier mulighed for at gøre dette, i modsat fald bortfalder ethvert ansvar for Ultimate Rectifier i denne henseende.

5. Ultimate Rectifier’s ansvar er højst begrænset til reparation eller udskiftning af produkterne i henhold til bestemmelserne i artikel 8.
Hvis reparation eller udskiftning ikke er mulig, er Ultimate Rectifier’s ansvar begrænset til højst aftalens fakturaværdi eller i det mindste den del af aftalen, som Ultimate Rectifier’s ansvar vedrører.

6. Med forbehold af de i artikel 7 og 8 nævnte forældelsesfrister er forældelsesfristen for alle juridiske krav og ethvert forsvar mod Ultimate Rectifier et år. Uanset den foregående sætning forældes retlige krav og ethvert forsvar, som forbrugerne har ret til, baseret på kendsgerninger, der kan begrunde en påstand om, at et forbrugerkøb ikke er i overensstemmelse med aftalen, efter to år.

7. Kunden friholder Ultimate Rectifier for ethvert krav fra tredjemand, der lider skade i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, og hvis årsag kan tilskrives en anden part eller andre parter end Ultimate Rectifier.

8. I forbindelse med et forbrugerkøb går begrænsningerne i denne artikel ikke videre end bestemmelsen i den nederlandske civillovbog 7, § 24, stk. 2, i den nederlandske civillov.

ARTIKEL 13.
| EJENDOMSFORBEHOLD

1. Alle produkter, der leveres af Ultimate Rectifier, forbliver dens ejendom, indtil kunden har opfyldt alle betalingsforpligtelser i henhold til den relevante aftale.

2. Kunden må ikke sælge, pantsætte eller på anden måde belaste de produkter, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, med pant eller på anden måde.

3. Hvis tredjemand beslaglægger de produkter, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, eller ønsker at etablere eller gøre rettigheder til dem gældende, er kunden forpligtet til at underrette Ultimate Rectifier hurtigst muligt.

4. Kunden skal give Ultimate Rectifier eller tredjeparter udpeget af Ultimate Rectifier ubetinget tilladelse til at komme ind alle steder, hvor de produkter, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, befinder sig.
I tilfælde af misligholdelse fra kundens side er Ultimate Rectifier berettiget til at tage de her omhandlede produkter tilbage.
Alle rimelige omkostninger i forbindelse hermed skal afholdes af kunden.

5. Hvis kunden har opfyldt sine forpligtelser, efter at Ultimate Rectifier har leveret produkterne til kunden, genopstår ejendomsforbeholdet med hensyn til disse produkter, hvis kunden undlader at opfylde sine forpligtelser i henhold til en senere indgået aftale.

ARTIKEL 14.
| GENEREL KLAGEPROCEDURE

1. Uden at det berører bestemmelserne i artikel 7, skal klager vedrørende opfyldelsen af aftalen indsendes til Ultimate Rectifier via e-mail inden for en rimelig tid efter at kunden har beskrevet årsagerne til klagen fuldt ud og klart.

2. Klager, der indgives til Ultimate Rectifier, skal besvares inden for en periode på syv dage efter modtagelsen.
Hvis en klage kræver en længere behandlingstid, skal der gives et svar inden for den syv-dages periode med en bekræftelse af modtagelsen og en angivelse af, hvornår kunden kan forvente et mere detaljeret svar.

3. Hvis klagen i forbindelse med en fjernsalgsaftale ikke kan løses ved fælles overenskomst, kan forbrugeren forelægge tvisten for Tvistudvalget ved hjælp af ODR-platformen (

ec.europa.eu/consumers/odr/

).

ARTIKEL 15. | ENDELIGE BESTEMMELSER

1. Hver aftale og alle deraf følgende retlige forhold mellem parterne er udelukkende underlagt hollandsk lov.

2. Parterne må ikke indbringe sagen for domstolene, før de har gjort alt for at bilægge tvisten ved fælles overenskomst.

3. I det omfang loven ikke indeholder ufravigelige bestemmelser om det modsatte under de givne omstændigheder i sagen, er det kun den kompetente domstol inden for Oost-Brabant-distriktet, der er udpeget til at behandle eventuelle tvister mellem parterne.

4. Hvis disse generelle vilkår og betingelser er tilgængelige på flere sprog, er den nederlandske version til enhver tid afgørende for fortolkningen af bestemmelserne i disse generelle vilkår og betingelser.